Do pobrania

11.01.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE UZUPEŁNIAJĄCE NR UZU2/PR3/RPO/18
ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

w ramach projektów: "Szkolimy Uczniów Przedsiębiorczych Empatycznych Rozsądnych.
Gdańskie Szkoły Podstawowe (SUPER)" oraz „Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość (RKiPP)” realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3. Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja ogólna,
Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zapytanie ofertowe UZU2_11.01

Załączniki:

Załącznik nr 1 UZU2_11_01

Załącznik nr 2 UZU2_11_01

Załącznik nr 3 UZU2_11_01

Załącznik nr 4 UZU2_11_01

Załącznik nr 5 UZU2_11_01