Do pobrania

Gdańsk, dn. 28.03.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE UZUPEŁNIAJĄCE NR BĄB5/PR3/RPO/18
ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI
w ramach projektu: "Szkolimy Uczniów Przedsiębiorczych Empatycznych Rozsądnych. Gdańskie Szkoły Podstawowe (SUPER)" [PROJEKT] realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3. Edukacja,
Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zapytanie_ofertowe_BAB5_28_03.pdf

Zalacznik_nr_1_BAB5_28_03.pdf

Zalacznik_nr_2_BAB5_28_03.pdf

Zalacznik_nr_3_BAB5_28_03.pdf

Zalacznik_nr_4_BAB5_28_03.pdf

Zalacznik_nr_5_BAB5_28_03.pdf

Zalacznik_nr_6_BAB5_28_03.pdf

Zalacznik_nr_7_BAB5_28_03.pdf