Do pobrania

Gdańsk, dn. 19.03.2018 r.

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA nr BĄB4/PR3/RPO/18
W wyniku prowadzonego przez DC Edukacja Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku postępowania zgodnego z zasadą konkurencyjności na:
realizację usługi w postaci przeprowadzenia zajęć pozalekcyjnych z zakresu matematyki w projekcie „Szkolimy Uczniów Przedsiębiorczych Empatycznych Rozsądnych. Gdańskie Szkoły Podstawowe”, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia; w projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III. Edukacja, Działania 3.2. Edukacja ogólna, Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej, wyłoniono Wykonawców, którym udzielone zostanie zamówienie objęte przedmiotowym postępowaniem.

INFORMACJA_BAB4.pdf

Gdańsk, dn. 09.03.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE UZUPEŁNIAJĄCE NR BĄB4/PR3/RPO/18
ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI
w ramach projektu: "Szkolimy Uczniów Przedsiębiorczych Empatycznych Rozsądnych.
Gdańskie Szkoły Podstawowe (SUPER)" [PROJEKT] realizowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3. Edukacja,
Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Pliki do pobrania:

Zapytanie_ofertowe_BAB4_09_03.pdf

Załącznik_nr_1_BĄB4_09_03.pdf

Załącznik_nr_2_BAB4_09_03.pdf

Załącznik_nr_3_BAB4_09_03.pdf

Załącznik_nr_4_BAB4_09_03.pdf

Załącznik_nr_5_BAB4_09_03.pdf

Załącznik_nr_6_BAB4_09_03.pdf

Załącznik_nr_7_BAB4_09_03.pdf