Do pobrania

Gdańsk, dn. 07.03.2018 r.

Unieważnienie zapytania ofertowego nr BĄB3/PR3/RPO/18 z dnia 28.02.2018 r. DC Edukacja Sp. z o.o. unieważnia zapytanie ofertowe nr BĄB3/PR3/RPO/18 z dnia 28.02.2018 r. dotyczące: realizacji usługi w postaci przeprowadzenia zajęć pozalekcyjnych w projekcie „Szkolimy Uczniów Przedsiębiorczych Empatycznych Rozsądnych. Gdańskie Szkoły Podstawowe”.

Uzasadnienie: Zgodnie z punktem 10 Zapytania ofertowego nr BĄB3/PR3/RPO/18 z dnia 28.02.2018 r., Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

Od decyzji podjętej przez Zamawiającego nie przysługuje odwołanie. Wszelkie pisma składane przez Wykonawców mające charakter odwołania od rozstrzygnięć, Zamawiający pozostawi bez rozpatrzenia.

 

Gdańsk, 28.02.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE UZUPEŁNIAJĄCE NR BĄB3/PR3/RPO/18

ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

w ramach projektu: "Szkolimy Uczniów Przedsiębiorczych Empatycznych Rozsądnych. Gdańskie Szkoły Podstawowe (SUPER)" [PROJEKT] realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3. Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji współfinansowanego

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Pliki do pobrania:

Zapytanie_ofertowe_BAB3_28_02.pdf

Załącznik nr 1 BĄB3_28.02

Załącznik nr 2 BĄB3_28.02

Załącznik nr 3 BĄB3_28.02

Załącznik nr 4 BĄB3_28.02

Załącznik nr 5 BĄB3_28.02

Załącznik nr 6 BĄB3_28.02