Do pobrania

Gdańsk, dn. 15.02.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE UZUPEŁNIAJĄCE NR BĄB2/PR3/RPO/18
ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI
w ramach projektu: "Szkolimy Uczniów Przedsiębiorczych Empatycznych Rozsądnych.
Gdańskie Szkoły Podstawowe (SUPER)" realizowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3. Edukacja,
Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zapytanie ofertowe BĄB2_15.02.pdf

Załącznik nr 1_BĄB2_15.02.pdf

Załącznik nr 2_BĄB2_15.02.pdf

Załącznik nr 3_BĄB2_15.02.pdf

Załącznik nr 4_BĄB2_15.02.pdf

Załącznik nr 5_BĄB2_15.02.pdf

Załącznik nr 6_BĄB2_15.02.pdf