Gdańsk, 20.09.2018 r.

Zapytanie ofertowe nr ZEST3/PR3/RPO/18
ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI
w ramach projektu: "Szkolimy Uczniów Przedsiębiorczych Empatycznych Rozsądnych.
Gdańskie Szkoły Podstawowe" realizowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3. Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja ogólna,
Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego

DC Edukacja sp. z o.o.
ul. Szymanowskiego 2, 80 – 280 Gdańsk
NIP: 585-10-00-020
tel.: 58 5219191 fax: 58 521 91 92
e-mail: gdansk@edukacja.com

Do pobrania:

Zapytanie ZEST3

Załącznik 1 specyfikacja wymagań ZEST3

Załącznik 2 formularz ofertowy ZEST3

Załącznik 3 Specyfikacja oferty ZEST3

Załącznik 4 wzor umowy ZEST3