Gdańsk, dn. 03.09.2018 r.

INFORMACJA
O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA
nr  OZE2/PR3/RPO/18


W wyniku prowadzonego przez DC Edukacja Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
z siedzibą w Gdańsku postępowania zgodnego z zasadą konkurencyjności na:

realizację usługi w postaci przeprowadzenia zajęć pozalekcyjnych - moduł z zakresu realizacji eksperymentów z fizyki i chemii – OZE pod nazwą „Energia wokół nas”
w projekcie „Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość”, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia; w projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III. Edukacja, Działania 3.2. Edukacja ogólna, Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej, wyłoniono Wykonawców, którym udzielone zostanie zamówienie objęte przedmiotowym postępowaniem.

Najtańszą cenowo, kompletną i spełniającą wszystkie wymagane kryteria wskazane w zapytaniu ofertowym nr OZE2/PR3/RPO/18 ofertę złożył/a:

Monika Nowik; Liczba uzyskanych punktów: 94

Przedmiot zamówienia współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

 

Gdańsk, dn. 27.08.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE UZUPEŁNIAJĄCE NR OZE2/PR3/RPO/18

ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI w ramach projektu:

"Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość" [PROJEKT] realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3. Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1.Nazwa i adres Zamawiającego: DC Edukacja Sp. z o.o. KRS: 0000082940 Adres: ul. Szymanowskiego 2 80-280 Gdańsk

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie_ofertowe_OZE2_27.08

Załącznik nr 1_OZE2_27.08

Załącznik nr 2_OZE2_27.08

Załącznik nr 3_OZE2_27.08

Załącznik nr 4_OZE2_27.08

Załącznik nr 5_OZE2_27.08

Załącznik nr 6_OZE2_27.08