DC Edukacja Sp. z o.o. realizuje projekt partnerski „Szkolimy Uczniów Przedsiębiorczych Empatycznych Rozsądnych. Gdańskie Szkoły Podstawowe”.

Okres realizacji projektu: 01.09.2016-31.10.2018.

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Poddziałania 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej  w kwocie ogółem na poziomie 22 671 260,59 zł na podstawieUchwały nr 923/169/16  Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 8 września 2016 r. Całkowita wartość projektu to 23.864.484,83 zł.

Partnerzy projektu to:
Parter Wiodący: Gmina Miasta Gdańska
Fundacja Edukacyjna ODITK
Stowarzyszenie Morena
DC Edukacja Sp. z o.o.
VULCAN Sp. z o.o.

Podmiot realizujący projekt w imieniu Miasta: Gdańskie Centrum profilaktyki Uzależnień

W ramach projektu „Szkolimy Uczniów Przedsiębiorczych Empatycznych Rozsądnych. Gdańskie Szkoły Podstawowe” w ponad 40 gdańskich szkołach podstawowych prowadzone są działania skierowane do nauczycieli, nauczycielek, uczniów i uczennic. Działania przewidziane w projekcie zostały oparte o indywidualną diagnozę potrzeb szkół i realizowane będą w obszarze kompetencji językowych, matematycznych, informatycznych, społecznych, uczenia się, kreatywności i innowacyjności. W projekcie weźmie udział ponad 8500 uczniów i uczennic oraz ponad 1000 nauczycieli i nauczycielek, 25 pedagogów i psychologów oraz 215 rodziców.

Główne założenia projektu to:

  1. Wzrost jakości kształcenia w tym uczniów i uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w rozwijaniu kompetencji kluczowych potrzeb na rynku pracy.
  2. Wzrost kompetencji społecznych i dydaktycznych u nauczycieli i nauczycielek, pedagogów i psychologów.
  3. Wyrównywanie szans uczniów i uczennic o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
  4. Tworzenie w szkołach środowiska sprzyjającego równości kobiet i mężczyzn oraz osób z różnych grup mniejszościowych.

W załączeniu poglądowa prezentacja do pobrania: http://www.gcpu.pl/index.php/do-pobrania/inne/summary/6-projekty-rpo/9-prezentacja-projektow-edukacyjnych-rpo